مسئول دفتر مدیر عامل

  • 1399-10-01

اتاق مسئول دفتر مدیرعامل بیمارستان در سالن همکف واقع شده است و یکی از قابل دسترس ترین واحدها به همه بیماران  (بستری و سرپائی) و مراجعین می باشد. با توجه به حضور مستمر و مداوم مسئول دفتر مدیرعامل و در راستای نظام تکریم ارباب رجوع، مشکل می توان مراجعه کننده ای را پیدا نمود که نتواند پاسخ سوالات و مشکلات و پیشنهادات خود را دریافت نماید.
شماره تلفن های مسئول دفتر مدیرعامل بیمارستان 1000 – 1001 و تلفن مستقیم 5537253  و شماره فکس 35572911 می باشد.

X