ساعات ملاقات

  • 1399-10-02

ساعات ملاقات:

ساعات ملاقات هر روز هفته از ساعت 2:30  تا 4

ساعات سرو غذا:

صبحانه: 9-6              

ناهار: 13-12           

شام: 19:30-18 

X