تعــرفه هتلینگ

  • 1400-03-01
تعــرفه هتلینگ بخش دولتی و خصــوصی در بیــمارســتان بهــبود ( درجــه یـک ) 1400
ردیف شرح خدمت تعرفه بخش  دولتی تعرفه بخش خصوصی تعهد بیمه پایه مابه التفاوت  پرداختی
1 اتاق یک تختی ( خصوصی ) 2,620,000 21,738,000 2,620,000 19,118,000
2 اتاق دو تختی 2,620,000 14,370,000 2,620,000 11,750,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 2,620,000 9,200,000 2,620,000 6,580,000
4 تخت نوزاد سالم 1,312,000 7,600,000 1,312,000 6,288,000
5 تخت نوزاد بیمار 2,620,000 9,200,000 2,620,000 6,580,000
X