برنامه درمانگاه معاینات رایگان پستان و بیماری های تناسلی زنان

درمانگاه معاینات رایگان پستان و بیماری های تناسلی زنان

Time Table
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
12:00am
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
8:00am
2:00pm - 8:00am
Ms Fatemeh Farmani
2:00pm - 8:00am
Ms Mansureh Gilzad
2:00pm - 8:00am
Ms Fatemeh Farmani
2:00pm - 8:00am
Ms Mansureh Gilzad
2:00pm - 8:00am
Ms Fatemeh Farmani
2:00pm - 8:00am
Ms Mansureh Gilzad
2:00pm - 8:00am
Ms Fatemeh Farmani
2:00pm - 8:00am
Ms Mansureh Gilzad
2:00pm - 8:00am
Ms Fatemeh Farmani
2:00pm - 8:00am
Ms Mansureh Gilzad
2:00pm - 8:00am
Ms Fatemeh Farmani
2:00pm - 8:00am
Ms Mansureh Gilzad
3:00pm
7:00pm - 3:00pm
Ms Mansureh Gilzad
7:00pm - 3:00pm
Ms Mansureh Gilzad
X