برنامه درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

Time Table
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
12:00am
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
1:00pm
team

Dr Hasan Kalageychi Azari

View Profile
4:00pm - 1:00pm
Dr Hasan Kalageychi Azari
4:00pm
team

Dr Hasan Kalageychi Azari

View Profile
7:00pm - 4:00pm
Dr Hasan Kalageychi Azari
5:00pm
team

Dr seyyed Mohammad Sadr kabir

View Profile
7:00pm - 5:00pm
Dr seyyed Mohammad Sadr kabir
6:00pm
team

Dr seyyed Mohammad Sadr kabir

View Profile
8:00pm - 6:00pm
Dr seyyed Mohammad Sadr kabir
team

Dr seyyed Mohammad Sadr kabir

View Profile
8:00pm - 6:00pm
Dr seyyed Mohammad Sadr kabir
X