برنامه درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت

درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت

Time Table
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
12:00am
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
5:00pm
7:00pm - 5:00pm
Dr Alireza Sadigi
X