برنامه درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

Time Table
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
12:00am
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
9:30am
team

Dr Abbas Mokhtarkhani

View Profile
12:30am - 9:30am
Dr Abbas Mokhtarkhani
team

Dr Abbas Mokhtarkhani

View Profile
12:30am - 9:30am
Dr Abbas Mokhtarkhani
10:00am
team

Dr Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
1:00pm - 10:00am
Dr Samad Mahmoudi Rashid
team

Dr Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
1:00pm - 10:00am
Dr Samad Mahmoudi Rashid
team

Dr Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
1:00pm - 10:00am
Dr Samad Mahmoudi Rashid
11:00am
team

Dr Davood Nurizadeh

View Profile
1:00pm - 11:00am
Dr Davood Nurizadeh
11:30am
team

Dr Mohammadali Asl Monadi

View Profile
12:30am - 11:30am
Dr Mohammadali Asl Monadi
1:00pm
team

Dr Nader Ezzati

View Profile
2:00pm - 1:00pm
Dr Nader Ezzati
5:00pm
team

Dr Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
7:00pm - 5:00pm
Dr Samad Mahmoudi Rashid
team

Dr Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
7:00pm - 5:00pm
Dr Samad Mahmoudi Rashid
team

Dr Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
7:00pm - 5:00pm
Dr Samad Mahmoudi Rashid
X