برنامه درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

Time Table
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
12:00am
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
- 12:00am
---------------
10:00am
team

Dr Elham Mehdizadefar

View Profile
12:00pm - 10:00am
Dr Elham Mehdizadefar
team

Dr Ayyub Omidi

View Profile
12:00pm - 10:00am
Dr Ayyub Omidi
team

Dr Elham Mehdizadefar

View Profile
12:00pm - 10:00am
Dr Elham Mehdizadefar
team

Dr Ayyub Omidi

View Profile
12:00pm - 10:00am
Dr Ayyub Omidi
team

Dr Ayyub Omidi

View Profile
12:00pm - 10:00am
Dr Ayyub Omidi
10:30am
team

Dr Ayyub Omidi

View Profile
12:00pm - 10:30am
Dr Ayyub Omidi
5:00pm
team

Dr Alireza Velayi Oskuyi

View Profile
8:00pm - 5:00pm
Dr Alireza Velayi Oskuyi
team

Dr Alireza Velayi Oskuyi

View Profile
8:00pm - 5:00pm
Dr Alireza Velayi Oskuyi
team

Dr Alireza Velayi Oskuyi

View Profile
8:00pm - 5:00pm
Dr Alireza Velayi Oskuyi
5:30pm
team

Dr Ayyub Omidi

View Profile
7:00pm - 5:30pm
Dr Ayyub Omidi
7:00pm
team

Dr Abolfazl Hatami

View Profile
9:00pm - 7:00pm
Dr Abolfazl Hatami
team

Dr Abolfazl Hatami

View Profile
9:00pm - 7:00pm
Dr Abolfazl Hatami
X